FoodLifestyle

เครื่องคัดแยก ที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่องคัดแยก เครื่องจักรที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนผลิต ทำให้ได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาด จนนำมาสู่กำไรที่น่าพึงพอใจ เครื่องคัดแยก คือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์สำหรับการคัดแยก คัดเลือก วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกันออกจากวัสดุที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามสมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติเชิงวิศวกรรม เครื่องคัดแยกที่เราคุ้นเคย เช่น เครื่องคัดแยกผงโลหะ มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมโลหะมากๆ เนื่องจากโลหะเป็นส่วนประกอบในสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ…