Lifestyle

แบ่งปันน้ำใจด้วยการบริจาคเสื้อผ้า เริ่มต้นการให้ผ่านสถานที่เหล่านี้

ในปัจจุบัน แม้ประเทศไทยจะเจริญรุดหน้าไปอย่างมากมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ประสบภัย การคมนาคมหรือรัฐเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ยังมีเด็ก ๆ และบุคคลผู้ด้อยโอกาสอีกหลายชีวิต ที่ยังขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หนังสือ อาหาร และอุปกรณ์ยังชีพในหลาย ๆ อย่าง ต้องบอกก่อนว่า การบริจาคนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริจาคอาหาร เสื้อผ้า และอื่น ๆ…